Zahtev za legalizaciju za stambene objekte sa više stanova i pomoćne objekte

За стамбене објекте са више станова, стамбено-пословне објекте, пословне и производне објекте (по члану 189. Закона)

  • доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту
  • фотографије објекта
  • записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова, који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином, израђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица уписаног у одговарајући регистар за обављање тих послова
  • доказ о уплати административне таксе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *