Zahtev za legalizaciju

ЗАХТЕВ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

За накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе  објекта или делова објекта изграђених односно реконструисаних без грађевинске дозволе

Према новом Закону о планирању и изградњи, објекти који се легализују сврстани су у неколико категорија. Уз ЗАХТЕВ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ (у зависности од категорије и структуре објеката) је потребно приложити:

За породичне стамбене објекте до 100м2 бруто грађевинске површијне, станове у стамбеним зградама до 100м2 нето корисне површине и стамбене објекте преко 100м2 са једним станом (по члану 188. Закона)

  • доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту
  • фотографије објекта.
  • технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта
  • доказ о уплати административне таксе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *